GodzinyOpis
6:00-8:00Schodzenie się dzieci. Zabawy i czynności dowolne podejmowane przez dzieci. Podejmowanie przez nauczycielkę indywidualnych działań z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z dzieckiem zdolnym. Inspirowanie przez nauczycielkę zabaw i zajęć indywidualnych, w małych zespołach oraz grupie o charakterze organizacyjnym, integracyjnym, korekcyjno- kompensacyjnym i porządkowym. Pełnienie dyżurów przez dzieci.
8:00-8:30Ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe. Przygotowanie do posiłku.
08:30-9:00Śniadanie
9:00-11:30Zajęcia zorganizowane, kierowane przez nauczycielki.
Realizacja przez nauczycielkę bloków tematycznych w ramach określonych obszarów edukacyjnych.
Stwarzanie sytuacji edukacyjnych w zakresie wszechstronnego rozwoju dziecka, działania grupowe i zespołowe.
Realizacja propozycji dzieci i nauczycielki w sytuacjach edukacyjnych, zgodnie z potrzebami i potencjałem twórczym dzieci.
Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki.
Kontynuacja zajęć, zabaw i innych czynności, podejmowanych przez dzieci oraz zainicjowanych przez nauczycielkę.
Organizowanie zajęć gimnastycznych, rytmicznych , zajęć z języka angielskiego, religii.
11:30-12:00Obiad
12:00-12:20Odpoczynek, słuchanie bajek
12:20-13:30 Leżakowanie (grupa najmłodsza)
12:20-13:30Zabawy dowolne w sali oraz ogrodzie przedszkolnym.
Podejmowanie przez nauczycielkę indywidualnych działań z dziećmi.
Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.
13:30-14:00Podwieczorek
14:00-17:00Rozchodzenie się dzieci.
Zabawy dowolne wg pomysłu dzieci.
Praca indywidualna z dziećmi.
Zabawy i gry zorganizowane lub inspirowane przez nauczycielkę.
Informowanie rodziców o działalności dzieci w przedszkolu.